Egyszeri segély

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


Egyszeri segély Kik kaphatják az egyszeri segélyt? Mekkora az egyszeri segély összege? Hogyan kell igényelni az egyszeri segélyt? Hova kell benyújtani a kérelmet? A nyugdíjtörvény lehetőséget biztosít olyan váratlanul bekövetkezett élet(krízis)-helyzetek kezelésére, a felmerült anyagi gondok részbeni enyhítésére, amikor a nyugellátásban részesülő személy mindennapi szokásos életvitele veszélybe kerül (pl. saját vagy hozzátartozó súlyos betegsége, haláleset, elemi csapás stb.).

-    1997. évi LXXXI. törvény
    a társadalombiztosítási
          nyugellátásról
- 168/1997. kormányrendelet

Kinek a részére engedélyezhető egyszeri segély?
A nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti.
Előnyben részesítik a kérelmezőt, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli.

Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
-    a 70.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, vagy
-    a 80.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.


A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben ezen összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezheti az egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését.

Az egyszeri segély elbírálásakor ki minősül nyugellátásban részesülő személynek?
Az tekinthető nyugellátásban részesülőnek, aki
•    öregségi nyugdíjban,
•    rehabilitációs járadékban.
•    özvegyi nyugdíjban,
•    árvaellátásban,
•    szülői nyugdíjban,
•    baleseti hozzátartozói nyugellátások valamelyikében, vagy
•    özvegyi járadékban
részesül.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabály más ellátásokban (pl. rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, időskorúak járadéka, vakok személyi járadéka, stb.) részesülők számára nem teszi lehetővé egyszeri segély megállapítását.
Számukra – rászorultságuk esetén – a szociális ellátórendszer (helyi önkormányzat) nyújthat segítséget.


Milyen formában lehet igényelni az egyszeri segélyt?
Az egyszeri segélyt az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet kérelmezni, amely beszerezhető a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon vagy letölthető a www.onyf.hu honlapról>>. A nyomtatványon fel kell sorolni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.
A kérelem elbírálásához mellékelni kell a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl. a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.).
 
Hol kell előterjeszteni az egyszeri segély iráni kérelmet?
Az adatlapot pontosan kitöltve, aláírva az igénylő lakhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kormányhivatal) kell benyújtani.

Milyen időszakonként adható az egyszeri segély?
Az egyszeri segély a kérelmező számára évente csak egy alkalommal állapítható meg.

Milyen összegű az egyszeri segély?
Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15.000,- forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének másfélszeresét (jelenleg 42.750,- Ft-ot), rendkívüli helyzetben annak háromszorosát (85.000,- forintot). Ezt utóbbi esetben az ONYF főigazgatójának engedélye szükséges.

Hogyan kapja kézhez az egyszeri segélyt a kérelmező?
Az engedélyezett egyszeri segélyt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalja a nyugdíj folyósításával azonos módon.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság rendkívül indokolt esetben házipénztár útján is kifizetheti az egyszeri segélyt, ha azt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vezetője engedélyezte.
Az egyszeri segély engedélyezéséről hozott döntéssel szemben – a többi méltányossági jogkörben hozott döntéshez hasonlóan – jogorvoslatnak nincs helye.

Frissítve a Nagyszülők Lapján: 2015. 01.30.
Forrás: csaladitudakozo.kormany.hu
Fotó: Internet


ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK KISOKOSA>>

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


2015.01.01