Felmondás védett korban 2015 - Milyen esetben mondhatnak fel a munkavállalónak nyugdíj előtt 5 évvel?

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


Felmondás védett korban 2015 - Milyen esetben mondhatnak fel a munkavállalónak nyugdíj előtt 5 évvel? Milyen esetekben mondhat fel a munkaadó a dolgozónak 5 évvel a nyugdíjazás előtt? Felmondhatnak-e a védett korú munkavállalónak, ha csoportos létszámleépítésről vagy átszervezésről van szó? Mennyi végkielégítés jár felmondáskor? Mit jelent pontosan az állásfelajánlási kötelezettség? Jogi szakértőnk írása. A védett korban lévő munkavállaló esetén a munkáltatót terhelő kötelezettségek azt hivatottak biztosítani, hogy a jogviszony lehetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig fennmaradjon. Kinek és hogyan lehet felmondani nyugdíjazás előtt 5 évvel? Milyen állásokat köteles felajánlani a munkaadó, illetve mennyi végkielégítés jár felmondáskor? A sokakat érintő kérdésre Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszol.


Felmondás nyugdíj előtt 5 évvel


Milyen magatartás esetén lehet valakinek felmondani nyugdíjazás előtt 5 évvel?
A törvény szerint a munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartással indokolt felmondással abban az esetben szüntetheti meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Azaz a felmondás indokának ebben az esetben meg kell felelnie az azonnali hatályú felmondás esetén előírt követelményeknek.

Ilyen lehet például:
  • bizalom megingatására alkalmas súlyos bűncselekmény,
  • ittas állapotban történő munkavégzés,
  • munkáltató gazdasági érdekeinek megsértése, stb.

Lehet-e alkalmatlanságra vagy átszervezésre hivatkozni védett korú munkavállaló esetén?
A munkavállaló képességével (például egészségügyi vagy szakmai alkalmatlanság) vagy a munkáltató működésével (gazdálkodásával, szervezetével, például minőségi csere, átszervezés, létszámcsökkentés) összefüggő okból akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkáltatónál a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Állás-felajánlási kötelezettség - milyen munkakört köteles a munkaadó felajánlani?
Az állás-felajánlási kötelezettséggel összefüggésben lényeges, hogy csak olyan munkakör kínálható fel, melyet a munkavállaló a képességeinek megfelelően el tud látni. Ide tartozik az is, hogy testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A végzettség kapcsán kérdéses, hogy a munkáltató alacsonyabb végzettséget igénylő munkakört is köteles-e felajánlani a munkavállalónak.


Végkielégítés védett korú munkavállalónak


Mennyi végkielégítés jár, ha nyugdíj előtt 5 éven belül  mondanak fel a dolgozónak?
A védett korú munkavállaló a további elhelyezkedési nehézségeire tekintettel részesül a munkaviszony megszüntetésekor emelt összegű végkielégítésben akként, hogy minél hosszabb volt a fennálló jogviszonya, annál több havi távolléti díj összegével emelkedik a mérték az alábbiak szerint:            
       
       
Munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartama
Végkielégítés mértéke
Védett korban lévő munkavállaló esetén
legalább 3 év 1 havi távolléti díj további 1 havi távolléti díj (összesen tehát 2)
legalább 5 év 2 havi távolléti díj további 1 havi távolléti díj (összesen tehát 3)
legalább 10 év 3 havi távolléti díj további 2 havi távolléti díj (összesen tehát 5)
legalább 15 év 4 havi távolléti díj további 2 havi távolléti díj (összesen tehát 6)
legalább 20 év 5 havi távolléti díj további 3 havi távolléti díj (összesen tehát 8)
legalább 25 év 6 havi távolléti díj további 3 havi távolléti díj (összesen tehát 9)

Többszöri felmondás nyugdíj előtt 5 évvel - többször is kapható végkielégítés?
Amennyiben az 5 éves perióduson belül az adott munkavállalónak többször felmondanak, abban az esetben az emelt összegű végkielégítésre többször is igényt tarthat.

Gyakran ismételt kérdések nyugdíjazás előtt


A továbbiakban a védett korú munkavállalókra vonatkozó legfontosabb kérdéseket gyűjtöttük össze.

1957-ben született munkavállaló próbaidőn
A munkavállaló 1957-ben született, jelenleg próbaidejét tölti. Védett korban lévőnek minősül-e? Amennyiben igen, ez megvédi a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondástól?
Dr. Hajdu-Dudás Mária: Az 1957-ben született munkavállaló öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 65. életév, melyre tekintettel az érintett dolgozó több, mint 5 év múlva mehet nyugdíjba, ezért nem minősül védett korban lévőnek. Ami a kérdés második részét illeti, a védett kor nem véd a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondástól. A próbaidő elteltét követően sincs felmondási tilalom, kizárólag korlátozás.

Csoportos létszámleépítés nyugdíj előtt
Csoportos létszámcsökkentés esetén leépítésre kerülhet-e a védett korú munkavállaló?
Dr. Hajdu-Dudás Mária: Nincs kizáró oka, azonban mivel a felmondásra a munkáltató működésével összefüggő okból kerül sor, a munkáltatót állásfelajánlási kötelezettség terheli a fent ismertettetnek megfelelően.

Védett korúak munkaképességének figyelembevétele
Köteles-e a munkáltató a védett korú munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelelő munkakört létrehozni?
Dr. Hajdu-Dudás:  Nem, nincs ilyen kötelezettsége a munkáltatónak.

Állásfelajánláskor alacsonyabb munkabér
Állásfelajánlás esetén a munkavállaló jogosult-e továbbra is az eredeti munkaszerződés szerinti munkabérére, vagy köteles elfogadni a felajánlott munkakör ellátásért járó alacsonyabb munkabért?
Dr. Hajdu-Dudás: A munkáltató nem köteles biztosítani a munkavállaló eredeti munkaszerződése szerinti munkabérét. Amennyiben a munkavállaló elfogadja az új munkakört és az ahhoz tartozó munkabért, a munkaszerződést ennek megfelelően módosítani kell.

Gazdasági vezetőből éjszakai portás? - nyugdíj előtti munkakör-váltás
Bármilyen munkakör betöltése kötelezően felajánlandó a munkavállalónak felmondás esetén? Fel kell-e ajánlani a védett korban lévő gazdasági igazgatónak az üres portás munkakört?
Dr. Hajdu-Dudás: A munkáltató nem köteles a munkavállalónak a munkavállalóéhoz képest eltérő képesítéshez, illetve végzettséghez kötött munkakört felajánlani. Alapvetően a munkavállaló által betöltött munkakörből kell kiindulni: meg kell vizsgálni, hogy milyen végzettség, képzettség, gyakorlat szükséges annak betöltéséhez, figyelembe véve a munkaköri leírásban foglaltakat is. Ezt követően valamennyi ide tartozó üres álláshelyet fel kell ajánlani a munkavállalónak.

Állásfelajánlás védett korúaknak - munkavégzés helye
Az állás felajánlási kötelezettség körében milyen területet kell vizsgálnia a munkáltatónak?
Dr. Hajdu-Dudás: Amennyiben a felek a munkaszerződésben meghatározták a munkavégzés helyét, ez lesz irányadó. Ha ezt túl nagy földrajzi területben jelölték meg (például adott megye, vagy ország), a munkáltató abban az esetben is köteles valamennyi üres, betöltetlen munkakört felajánlani.

Indirekt tájékoztatás a lehetséges munkakörökről
A munkáltató a védett korú munkavállalót külön nem tájékoztatta a felajánlható munkakörökről, azonban a dolgozó az intraneten szabadon hozzáférhetett a pályázatokhoz. Ez jogszerű eljárásnak minősül?
Dr. Hajdu-Dudás: Nem jogszerű, mert önmagában a pályázat lehetőségének vagy a megpályázható állásoknak a belső rendszeren történő közlésével a munkáltató nem tesz eleget a kötelezettségének, a felajánlásnak kifejezettnek, konkrétnak és személyre szólónak kell lennie.

Kártérítési igény, ha elmarad az állásfelajánlás
A munkáltató figyelmen kívül hagyta a munkavállaló védett korát, és az üres álláshelyek vonatkozásában nem tett eleget az állás felajánlási kötelezettségének. Mi a jogkövetkezménye?
Dr. Hajdu-Dudás: Ebben az esetben a munkavállaló a jogellenes munkaviszony megszüntetésre tekintettel maximum 12 havi távolléti díjnak megfelelő elmaradt jövedelem címén terjeszthet elő kártérítési igényt a munkaügyi bíróság előtt.  

Szerző: dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd
Fotó: FreeDigitalPhotos

Nagyszülők Lapja

Munka, nyugdíj

Nagyszülők Lapja


2015.09.16