Lakásfenntartási támogatás

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


Lakásfenntartási támogatás Ki jogosult alanyi jogon és normatív alapon a lakásfenntartási támogatásra? Milyen iratot kell a kérelemhez mellékelni? Mennyi a normatív alapon, valamint az alanyi jogon megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege? Frissített:
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1.-je előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a
lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönta támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.


Lakásfenntartási támogatás (Ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>


Korábbi:
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtják, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

1993. évi III. törvény

Milyen jogcímen lehet megállapítani lakásfenntartási támogatást?

A lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője
-    alanyi jogon
-    normatív alapon állapít meg lakásfenntartási támogatást.

Ki jogosult alanyi jogon a lakásfenntartási támogatásra?
Az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül. A támogatást az adósságkezelés időtartamára állapítják meg.

Ki jogosult normatív alapon a lakásfenntartási támogatásra?
Az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

Hogyan állapítják meg a család 1 fogyasztási egységre jutó jövedelmét?
A család összes jövedelmét elosztják a család szerkezeti egységének megfelelő arányszámmal, pl. két felnőtt és egy gyermek esetén 2,7-tel. Az így kapott összeg fejezi ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét.

Milyen iratot kell a kérelemhez mellékelni?
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Mellékelni kell:
-    vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
-    a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, valamint
-    a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
-    a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot,
-    a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerződést bérbevevő félként megkötő személy természetes személyazonosító adatait,
-    a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait
- a társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselő nyilatkozatát.

Mennyi a normatív alapon, valamint az alanyi jogon megállapított lakásfenntartási támogatás havi összege?
-    a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
-    a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a fenti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

TM = 0,3 –    J– 0,5 NYM     0,15    
    NYM        
        
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve határozzák meg.

Milyen formában lehet a lakásfenntartási támogatást biztosítani?
Pénzbeli vagy természetbeni ellátásként a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtják, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyó-sítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. A jegyző a jogosultság megállapítását követő hónaptól minden hónap 5. napjáig adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

A szolgáltató hogyan érvényesíti a megállapított támogatást?
A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

Társasházban lakó személy esetén hogyan érvényesítik a támogatást?
Ha a jogosult közös mérővel rendelkező, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakik, a szolgáltató a támogatást a társasház részére kiállított számlában (részszámlában) külön soron, a társasházban lakó jogosultakra összesen jutó támogatást összevontan kezelve érvényesíti. A szolgáltatónak továbbá a társasház részére kiállított számlán vagy annak mellékletében a támogatással érintett lakás(ok) pontos címét – házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó jelöléssel – és az adott számlán rájuk tekintettel jóváírt összeget tételesen fel kell tüntetnie. A szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a közös képviselő állapítja meg. Amennyiben a közös képviselő a társasház részére kiállított számlában érvényesített támogatást a fogyasztó részére nem állapítja meg, a jegyző erre határozatban kötelezi.

Milyen időtartamra állapítják meg a normatív lakásfenntartási támogatást?
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

Ha a támogatás folyósítása alatt szolgáltató váltás történik, a váltást be kell jelenteni az önkormányzat részére?
Igen, mivel az ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak folyósítják.
Függhet-e a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a lakókörnyezet rendezettségétől?
A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.

Milyen kötelezettség írható elő a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében?
A kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartását, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását.

Utolsó frissítés a Nagyszülők Lapján: 2015. 01.29.
Forrás: csaladitudakozo.kormany.hu
Fotó: FreeDigitalPhotos

ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK KISOKOSA>>

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


2015.01.01