Nyugdíjas bérlet, nyugdíjas bérletigazolvány

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


Nyugdíjas bérlet, nyugdíjas bérletigazolvány Ki jogosult nyugdíjas utazási kedvezményre? Nyugdíjas bérletigazolványok kiállítása, érvényesítése, cseréje. Hogyan hosszabbítható meg a régebbi nyugdíjas bérletigazolványok érvényességi ideje? Nyugdíjas bérletigazolvány
A korábban kiállított bérletigazolványok nem érvényesek, hanem csak a lenti minta szerinti nyugdíjas bérletigazolvány használható.
Ára: 250 Ft

A bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél nem régebbi, sima hátterű – más célra még nem használt – 3,5×4,5 cm-es, jó minőségű igazolványkép szükséges, mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).

"Ellátottak utazási utalványa" (2012-es jogszabály)
Az Országgyűlés a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 2011. november 28-ai és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló CXCI. törvény 2011. december 20-ai elfogadásával 2012. január 1-jei hatállyal jelentősen átalakította a nyugdíjrendszert. A változás egyik fő eleme az, hogy számos ellátás megszűnt és helyettük néhány új ellátás került bevezetésre.

A BKK-náll alkalmazott nyugdíjas utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) írja elő, amelyet a kormány 44/2012. (III. 20.) számú rendeletével 2012. március 21-ei hatállyal hozzáigazított a nyugdíjrendszer változásaihoz, azonban továbbra is maradnak olyan ellátások, amelyekhez a Kormányrendelet nem biztosít nyugdíjas utazási kedvezményeket.
A Kormányrendelet 2012. március 21-ével a kedvezményre való jogosultság igazolására új utalványt vezetett be “ellátottak utazási utalványa” néven.

Milyen szabályok vonatkoznak a nyugdíjas bérletigazolványra, nyugdíjas bérletekre?
Mindezek figyelembe vételével a következő szabályok vonatkoznak a nyugdíjas bérletigazolványokra, nyugdíjas bérletekre.

A nyugdíjas utazási kedvezményekre való jogosultság igazolására az alábbi iratok szolgálnak (az jogosult nyugdíjas utazási kedvezményre, aki az alábbiak valamelyikével rendelkezik):
  •     a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott “ellátottak utazási utalványa”,
  •     jegyzői igazolás aktív korúak ellátásáról.
  •     Ezeken kívül továbbra sem fogadható el semmilyen irat, ami nem szerepel a nyugdíjas utazási kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló iratok fenti felsorolásában (pl. nyugdíjat megállapító határozat, nyugdíjra való jogosultságról szóló igazolás, folyósított ellátás összegéről szóló igazolás, folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolás, stb.).

1. Nyugdíjas bérletigazolványok kiállítása, érvényesítése, cseréje

A nyugdíjas bérletigazolványok kiállítása, érvényesítése kizárólag az alábbi iratok és a hozzájuk rendelt érvényesítési idők alapján történik:

    “Ellátottak utazási utalványa” alapján az utalvány érvényességi idejének végéig (a 2013-ban kiadásra kerülő utalványok 2014. március 31-éig érvényesek).
    Aktív korúak ellátásáról szóló jegyzői igazolás alapján az igazolásban szereplő határidőig. Ha az igazolás egy évnél hosszabb határidőt tartalmaz, vagy egyáltalán nem tartalmaz határidőt, akkor az érvényesség ideje az igazolás keltétől számított egy év.

Mivel sem az utalványok, sem pedig a jegyzői igazolások nem arcképes iratok, ezért a nyugdíjas bérletigazolvány kiállításakor, érvényesítésekor az utasnak személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kell bemutatnia. Az utalvány megosztott használatára (házastárs, élettárs, gyám, gondnok nevére szóló utalvány használatára) ettől eltérő szabályozás vonatkozik.

Vásárlónk más személy nevére is kiállíttathat nyugdíjas bérletigazolványt (vagy meghosszabbíttathatja annak érvényességi idejét), ha a bemutatott igazolások, igazolványok és fénykép (bérletigazolvány érvényességi idejének meghosszabbításakor: bérletigazolványon szereplő kép) alapján a jogosultság egyértelműen megállapítható.

2012. március 2-át követően Nyugdíjas bérletigazolványként kizárólag az új megjelenési formájú bérletigazolvány állítható ki:Minden, ettől eltérő megjelenési formájú nyugdíjas bérletigazolvány régi nyugdíjas bérletigazolványnak minősül és csak meghatározott feltételekkel, korlátozott ideig (legkésőbb 2013. március 31-éig) volt használható.

Az érvényességi idő meghosszabbítása a következő általános szabályok szerint történhet:

a) A régebbi nyugdíjas bérletigazolványok érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, ezen bérletigazolványok 2013. március 31. után nem használhatóak, a jogosultság fennállása esetén azokat új típusú nyugdíjas bérletigazolványra kell cserélni.
b) Az új (a fenti minták szerinti) nyugdíjas bérletigazolványok érvényességi ideje bármikor meghosszabbítható “ellátottak utazási utalványa” vagy jegyzői igazolás alapján.
Az a)-b) pontokban érvényességi idő meghosszabbításakor az új érvényességi idő számítása a bérletigazolvány kiállításának szabályainál leírt érvényesítési idők alkalmazásával történik.

Ha egy bérletigazolványon már nincs szabad érvényesítési hely, akkor értelemszerűen új bérletigazolványt kell kiállítani, mégpedig a bérletigazolvány kiállítására előírt szabályok szerint.

A nyugdíjas bérletigazolványok a kiállításuktól számított 10 év eltelte után nem használhatóak, ennél későbbi érvényességi időpont nem tüntethető fel rajtuk.

Az ellátottak utazási utalványának használata bizonyos esetekben megosztható. A megosztott használat azt jelenti, hogy az adott személy nevére kiállított utalványt meghatározott feltételek mellett más személy is úgy használhatja, mintha a sajátja lenne. Ha az utalványt nem az a személy használja, akinek a nevére szól, akkor a következők szerint kell eljárni:

    A “GY”, “Gyám”, illetve “GO” megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt, valamint a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja. A gyámság, vagy gondnokság fennállását igazolni kell, amely igazolásban meg van nevezve a gyám és a gyámolt (egyikük nevére szól az utalvány, míg a másikuk nevére kell bérletigazolványt kiállítani), vagy a gondnok és a gondnokolt (egyikük nevére szól az utalvány, míg a másikuk nevére kell bérletigazolványt kiállítani). Személyazonosításra alkalmas fényképes okmányt (pl. személyi igazolványt, útlevelet) annak kell felmutatnia, akinek a nevére a bérletigazolvány kiállítása, érvényesítése történik; a felmutatott okmányon szereplő névnek a gyámsági, vagy gondnokolti viszonyról szóló igazolásban szerepelnie kell. Ha az említett jelölést tartalmazó ellátottak utazási utalványán két név szerepel, akkor a megnevezett személyek használhatják (ilyenkor gyámsági vagy gondnokolti viszonyt nem kell igazolni, csak személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatása szükséges).
   
Az ellátottak utazási utalványát az a személy, akinek a neve az utalványon szerepel, megosztott használatként átadhatja házastársának (élettársának), ha házastársa (élettársa) betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az öregségi nyugdíjkorhatárok a jelen tájékoztató végén találhatóak. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését és a házastársi (élettársi) viszonyt igazolni kell. A korhatár betöltését személyi azonosításra alkalmas fényképes és a születési dátumot is tartalmazó okmány (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) alapján lehet igazolni. A házastársi (élettársi) viszony igazolása: közös lakcím, vagy a közjegyző által az „Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása” informatikai rendszer alapján kiadott tanúsítvány. A közös lakcím annak a személynek a lakcíme, akinek a nevére szól a bemutatott utalvány.


2. További fontos tudnivalók

    Az ellátottak utazási utalványát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik ezen utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket. A 2013. évi ellátottak utazási utalványáról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közleményéből>> tájékozódhat.
   
Akinek már kézbesítették az ellátottak utazási utalványát, de azzal mégsem rendelkezik (az utalvány például elveszett vagy azt ellopták), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását is bemutathatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy melyik évre szóló ellátottak utazási utalványát kézbesítették. Az igazoláshoz személyi azonosításra és lakcím megállapítására alkalmas okmányt is fel kell mutatni, és ezek alapján nyugdíjas bérletigazolvány érvényesítése csak az Akácfa utcában (Központi Bérletpénztár) kérhető.
   
A rokkantsági járadékban részesülő személy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által erről az ellátásról kiadott igazolást is bemutathatja. Az igazoláshoz személyi azonosításra és lakcím megállapítására alkalmas okmányt is fel kell mutatni, és ezek alapján nyugdíjas bérletigazolvány érvényesítése csak az Akácfa utcában (Központi Bérletpénztár) kérhető.
   
A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.
   
Az ellátottak utazási utalványa a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.
    Az utalványok megosztott használatához kapcsolódóan az öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
        1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
        1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
        1953-ban született, a betöltött 63. életév,
        1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
        1955-ben született, a betöltött 64. életév,
        1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
        1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Ki jogosult nyugdíjas utazási kedvezményekre?
A Kormányrendelet alapján az alábbi ellátásokban részesülő személyek jogosultak ellátottak nyugdíjas utazási kedvezményekre:

    társadalombiztosítási saját jogú öregségi nyugdíj
    rehabilitációs járadék
    a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj)
    Magyarországon nyilvántartásba vett egyház egyházi, felekezeti nyugdíja
    növelt összegű öregségi járadék
    munkaképtelenségi járadék
    a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával folyósított saját jogú öregségi nyugdíj
    özvegyi nyugdíj
    árvaellátás
    szülői nyugdíj
    baleseti hozzátartozói nyugellátások (beleset kapcsán megállapított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj)
    özvegyi járadék
    előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj. Ezeket az ellátásokat 2012-ben már más néven folyósítják! Az jogosult ezek alapján nyugdíjas utazási kedvezményre, aki 2011. december 31-én a felsorolt ellátások valamelyikében részesült és 2011. december 31-ig betöltötte az 57. életévét.
    rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult vagy az abban részesülő személynek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű
    rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult
    rokkantsági járadék
    nemzeti gondozási díj
    nemzeti helytállási pótlék
    külföldről hazatelepült magyar állampolgár számára külföldről folyósított nyugellátás
    egyházi személy nyugdíjsegélye
    gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy
    aktív korúak ellátása

Frissítve a Nagyszülők Lapján 2015.01.30.
Forrás: BKK
Fotó: BKK

ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK KISOKOSA>>

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


2015.01.01