Ellátások, támogatások Kisokosa

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


Ellátások, támogatások Kisokosa Adósságkezelési szolgáltatás, Állami támogatás megtakarításra, Átmeneti segély, Ápolási díj, Egyszeri segély, Foglalkoztatást helyettesítő szolgáltatás, Időskorúak járadéka, Idősek otthona, Kedvezményes nyugdíj, Közgyógyellátás, Lakásfenntartási támogatás, Méltányossági ápolási díj, Méltányossági közgyógyellátás, Nyugdíjas bérlet, Önkormányzati segély, Özvegyi nyugdíj, Szociális segély, Települési támogatás ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS (megszűnt) - helyette TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.

Adósságkezelési szolgáltatás (ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>ÁTMENETI SEGÉLY (megszűnt) - helyette TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. A korábbi átmeneti segély a helyi önkörmányzaktoktól kérhető Települési támogatás néven.

Átmeneti segély (ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>ÁPOLÁSI DÍJ
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ápolási díj - További részletek>>EGYSZERI SEGÉLY (megszűnt) - helyette: RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzati  képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a  létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Egyszeri segély (ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS
Régi elnevezés: Szociális segély
2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek az érintettek: a járásoktól és a helyi önkormányzatoktól.  A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fht) a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik, ami a korábbi szociális segélyt váltja fel, és azoknak jár, akik nem tudnak részt venni a közfoglalkoztatásban.
A közfoglalkoztatásban dolgozók nem kapnak fht-t, de amint kikerülnek onnan, a támogatást újra folyósítják a számukra.


IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
Régi elnevezés: Szociális segély
2015. március 1-jével járási támogatás lett a rendszeres szociális segély helyébe lépő: időskorúak járadéka. Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

Időskorúak járadéka - További részletek>>


IDŐSEK OTTHONA
Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó, illetve az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.
Az a személy gondozható Idősek Otthonában, aki napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkezik, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Idősek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

Idősek otthona - További részletek>>


KEDVEZMÉNYES - NYUGDÍJ - NŐK 40 ÉV JOGOSULTSÁGI IDŐVEL IGÉNYBE VEHEŐ KEDVEZMÉNYES NYUGDÍJA
Az a nő, aki kereső tevékenységgel és a gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági időt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat.
Annak érdekében, hogy a munkában töltött idő meghatározó jellege ne csökkenjen, a kedvezmény igénybevételének további feltétele  a minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idő.

40 év jogosultsági idő - További részletek>>


KÖZGYÓGYELLÁTÁS
Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől független.
A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől függő ellátás.

Közgyógyellátás - További részletek>>LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS (megszűnt) - helyette: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1.-je előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a
lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönta támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

Lakásfenntartási támogatás (Ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>


MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátások
az önkormányzat mérlegelésétől függően biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.

Méltányossági ápolási díj (ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>


MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították,
vagy
- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

Méltányossági Közgyógyellátás (Ld. Települési támogatás, Önkormányzati segély) - További részletek>>


NYUGDÍJAS BÉRLET (NYUGDÍJAS BÉRLETIGAZOLVÁNY)
A korábban kiállított bérletigazolványok nem érvényesek, hanem csak a megadott minta szerinti nyugdíjas bérletigazolvány használható. (Ára: 250 Ft).
A bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél nem régebbi, jó minőségű igazolványkép szükséges.

Nyugdíjas bérletigazolvány - További részletek>>


ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (=TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS)
2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakut, új elnevezést kapott vagy máshonnan igényelhető, mint eddig. A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek az érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól- Az előbbiektől a jövedelemkompenzáló, míg utóbbiaktól a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.

Települési támogatás (Önkormányzati segély) - További részletek>>


ÖZVEGYI NYUGDÍJ (ÖZVEGYI NYUGELLÁTÁS)
Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg. Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Özvegyi nyugellátás - További részletek>>


SZOCIÁLIS SEGÉLY (megszűnt) - helyette: JÁRÁSI TÁMOGATÁS
2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott vagy máshonnan igényelhető, mint eddig. A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek az érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól.

Járási támogatás lesz a jövőben a rendszeres szociális segély helyébe lépő:
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: 46 600 forint,
- az időskorúak járadéka: 22 800 - 37 500 forint,
- az (alap- és emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj: 29 500, 44 250, 53 100 és
- az alanyi közgyógyellátás: legfeljebb 12 ezer forint havonta.

Az e támogatásokhoz való jogosultságot a járási hatóságok állapítják meg országosan egységes elvek alapján.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (=ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY)
2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakut, új elnevezést kapott vagy máshonnan igényelhető, mint eddig. A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek az érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól- Az előbbiektől a jövedelemkompenzáló, míg utóbbiaktól a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.

Települési támogatás (Önkormányzati segély) - További részletek>>

Nagyszülők Lapja

Szociális ügyek, juttatások

Nagyszülők Lapja


2015.01.01